Dr. Tejo Pratap Oleti

Joint Secretary - SHF, Neonatology, Fernandez Hospital , Hyderabad

Dr. Tejo Pratap Oleti

Joint Secretary - SHF, Neonatology, Fernandez Hospital , Hyderabad
Apply Now