Administrative Team

Dr Kamlesh Misra

Dr Kamlesh Misra

Vice Chancellor
Sahil Aggarwal

Sahil Aggarwal

CEO
Prof Nitesh Bansal

Prof Nitesh Bansal

Registrar
Daksh Gupta

Daksh Gupta

Director (Quality and Processes)
Dr Nishakant Ojha

Dr Nishakant Ojha

Advisor-International Relations
Hitesh Kakkar

Hitesh Kakkar

Director- Marketing
Harsh Munjal

Harsh Munjal

Manager General- Admin & Human Resource
Nitin Malik

Nitin Malik

Senior Manager- Marketing
Mohit Sharma

Mohit Sharma

Administrative Officer
Neeraj Saini

Neeraj Saini

Accounts Manager
Aishwarya Sauhta

Aishwarya Sauhta

Communications Manager
Argha Ghose

Argha Ghose

Assistant Manager, Communications
Swati Khanna Dahiya

Swati Khanna Dahiya

Admission Counsellor

Infrastructure Team

Saurabh Gupta

Saurabh Gupta

Architect
Vikas Garg

Vikas Garg

Project Management Consultant
Sunil Joshi

Sunil Joshi

Project Manager (Construction)